Ekológia

Realizovať aktivity zamerané na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj považujeme za prirodzenú súčasť nášho pôsobenia. Zachovať krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme, aj pre ďalšie generácie, vnímame ako povinnosť každého jedného z nás.

S touto víziou uskutočňujeme program Zelená budúcnosť. V rámci neho vyvíjame aktivity smerom dovnútra i navonok našej spoločnosti.

Ochrana vtáctva

Podporujeme zmierňovanie dopadov ľudskej činnosti na vtáčie biotopy a ich potravný reťazec, ochraňujeme ohrozené vtáčie druhy na východe Slovenska a hľadáme riešenia, ako minimalizovať negatívne dôsledky distribúcie elektriny na vtáčiu populáciu. Nové vedenia konštruujeme tak, aby boli bezpečné pre vtáctvo. Na existujúcich vedeniach realizujeme opatrenia v zmysle nášho technologického predpisu, ktorý bol posudzovaný a odsúhlasený Štátnou ochranou prírody a nevládnymi organizáciami.Zabezpečujeme aktívnu výmenu informácií medzi našou spoločnosťou a Štátnou ochranou prírody v záujme ochrany dravého vtáctva a prírody.

Organizácie pôsobiace v tejto oblasti sme podporili aj prostredníctvom grantového programu Symbióza realizovaného Nadačným fondom Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou.

Podpora obnoviteľných zdrojov elektriny

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. budujeme a prevádzkujeme projekty na báze obnoviteľných zdrojov energie. Zameriavame sa najmä na výrobu elektriny z biomasy, bioplynu a energie vody. Dôraz pri tom kladieme na efektívne využitie prírodných a spoločenských zdrojov, podporu miestnej ekonomiky, napríklad formou vytvárania nových pracovných miest, ako i spoluprácu s lokálnymi partnermi. Dôkazom tejto spolupráce je napríklad malá fotovoltická elektráreň na streche základnej školy Bajkalská v Prešove alebo novootvorená bioplynová stanica v Rozhanovciach (fotogaléria).

Okrem aktivít VSE a.s., využitie obnoviteľných zdrojov na Slovensku podporuje aj samotná materská spoločnosť – innogy. V jej réžii bola postavená tepláreň na biomasu v Banskej Bystrici. Innogy tak prispieva i k diverzifikácii zdrojov energie pre jednotlivé mestá.

Rozvoj elektromobility na Slovensku

V roku 2010 sme otvorili prvú verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily v Košiciach. Naším cieľom je podporiť využívanie elektromobilov na Slovensku výstavbou kvalitnej infraštruktúry.

Viac o elektromobilite

Najnovšie trendy v elektromobilite sa dozviete v našom stánku počas medzinárodného salónu automobilov Autosalon (30.4. – 5.5.2019). Bratislavský autosalón je automobilová udalosť roka v stredoeurópskom regióne a pod jednou strechou môžete vidieť kam smeruje automobilový priemysel.

Podpora energetickej efektívnosti

Našim zákazníkom poskytujeme rozsiahle poradenstvo na tému efektívneho využívania energie. Môžu využiť našu internetovú stránku www.ZelenaBuducnost.sk s množstvom rád a tipov o možných úsporách elektriny v domácnosti i podnikaní alebo sériu poradenských letákov.

Zákazníkom v oblasti energetickej efektívnosti radíme aj osobne v sieti našich zákazníckych kancelárií.

Usilujeme sa byť vzorom pri využívaní energeticky úsporných riešení. Príkladom sú dve tepelné čerpadlá, ktoré slúžia na vykurovanie dvoch našich pracovísk. Využívanie tepelných čerpadiel podporujeme aj u našich zákazníkov prostredníctvom zliav u zmluvných partnerov a ďalších zvýhodnení.

O znižovanie vlastnej spotreby energií sa usilujeme aj modernizáciou technologických zariadení. Zodpovedne tiež pristupujeme k nakladaniu s odpadom: podporujeme jeho separáciu a prehodnocujeme kapacity našich zhromaždísk odpadov s cieľom ich maximálnej využiteľnosti.

Za jednu z najefektívnejších metód na dosiahnutie úspor energie a presadenie energetickej účinnosti považujeme energetickú výchovu. Preto sa aktívne podieľame na vzdelávaní v tejto oblasti na školách.

Viac o spolupráci so školami

Archív aktivít

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.

zelena buducnost
Prinášame energiu na cesty

Prinášame energiu na cesty

logo facebook Staňte sa aj vy fanúšikom
Zelenej budúcnosti

Súvisiace dokumenty

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.


Pätička

  • Hore