Ekonomická rovina SZ

Konáme zodpovedne voči všetkým našim partnerom – zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom i zamestnancom.

Etika v podnikaní

„Nulová tolerancia podvodov“ je heslo, ktoré definuje postoj našej spoločnosti k podvodnému konaniu. Spustenie programu prevencie takéhoto konania je proces, ktorý umožní zamestnancom, dodávateľom i tretím stranám oznámiť podozrenie z neetickej alebo protiprávnej činnosti manažmentu VSE pri súčasnom zachovaní anonymity oznamovateľa. Systém Ombudsman je pripravený chrániť majetok spoločnosti a jej dobré meno pred rôznymi formami podvodného konania od 1. januára 2009.

Vyznávame zásady, ktoré vytvárajú rámec pre podnikateľské, ako aj spoločenské konanie našej Skupiny VSE Holding.

Regulované dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Pri nákupe elektriny starostlivo riadime výber dodávateľov a podporujeme budovanie energetických, vrátane alternatívnych, zdrojov výroby elektriny. Realizujeme výberové konania na komodity (tovary, práce, služby) podľa platnej internej smernice v súlade s Kódexom správania. Cieľom je zvýšenie prehľadnosti a transparentnosti v procese nákupu a rovnosť šancí pre všetkých potenciálnych dodávateľov.


Pätička

  • Hore