Environmentálna rovina SZ

Realizovať aktivity zamerané na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj považujeme za prirodzenú súčasť nášho pôsobenia. Zachovať krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme, aj pre ďalšie generácie, vnímame ako povinnosť každého jedného z nás.

S touto víziou vyvíjame a uskutočňujeme aktivity smerom dovnútra i navonok našej spoločnosti.

Medzi aktuálne projekty patria:

Ochrana vtáctva

Podporujeme zmierňovanie dopadov ľudskej činnosti na vtáčie biotopy a ich potravný reťazec, ochraňujeme ohrozené vtáčie druhy na východe Slovenska a hľadáme riešenia, ako minimalizovať negatívne dôsledky distribúcie elektriny na vtáčiu populáciu. Nové vedenia konštruujeme tak, aby boli bezpečné pre vtáctvo. Na existujúcich vedeniach realizujeme opatrenia v zmysle nášho technologického predpisu, ktorý bol posudzovaný a odsúhlasený Štátnou ochranou prírody a nevládnymi organizáciami.Zabezpečujeme aktívnu výmenu informácií medzi našou spoločnosťou a Štátnou ochranou prírody v záujme ochrany dravého vtáctva a prírody.

Pre zákazníkov


Pätička

  • Hore