Školy

Skupina VSE Holding vytvára vlastné projekty zamerané na podporu vzdelávania. Jej aktivity smerujú vždy k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže. Spolupracuje so základnými a strednými školami a univerzitami východného Slovenska. Podporuje mimovládne organizácie, ktoré poskytujú ďalšie vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Jedným z najdôležitejších dôvodov prečo sa venuje tejto oblasti je snaha podať pomocnú ruku pri prepájaní teórie s praxou a pri príprave žiakov a študentov na ich budúce povolanie. Za projekt spolupráce so strednými elektrotechnickými školami a rozvojový program Practice získala v roku 2010 aj HR Gold. Ocenenie udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Základné školy

Zvyšujeme povedomie detí o energetike, energetickej efektívnosti a elektromobilite.

Stredné školy

Zameriavame sa na rozvoj odbornej stránky a praktických zručností študentov silnoprúdových odborov. Realizujeme praxe, exkurzie a odborné súťaže.

Vysoké školy

Prispievame k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania v študijnom odbore Elektroenergetika. Študenti 2. ročníkov inžinierskeho štúdia majú možnosť využiť náš Štipendijný program VSE.

Súvisiace dokumenty

Správa o spoločenskej zodpovednosti
Skupina VSE Holding každoročne vydáva správu o hospodárení, ktorej súčasťou je aj kapitola Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika.


Pätička

  • Hore