Omrvinková navigácia

Spoločnosť

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a zemného plynu (innogy Slovensko). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Akcie VSE Holding vlastnia dvaja akcionári, 51 % akcií vlastní Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, 49 % akcií vlastní spoločnosť E.ON First Future Energy Holding B.V. (so sídlom v Rotterdame – Holandsko).

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@vseholding.sk alebo písomne na adrese spoločnosti: Východoslovenská energetika Holding a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice.
Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

Vedenie

Základné informácie o zložení riadiacich orgánov a o najvyšších predstaviteľoch VSE Holding.

Majetkové účasti

Prehľad dcérskych spoločností a kapitálových účastí.

Údaje a fakty

Dôležité finančné ukazovatele, ročné správy od roku 2001, informácie o zdrojoch dodávanej elektriny.

História

Netradičný interaktívny pohľad na naše bohaté, viac ako 80-ročné skúsenosti.

Predaj majetku

Ponúkame na odpredaj hnuteľlný a nehnuteľný majetok našej spoločnosti.

Vedenie
Majetkové účasti
Údaje a fakty
História
Predaj majetku
Identifikačné údaje:
Obchodné meno:Východoslovenská energetika Holding a.s.
Sídlo:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO:36 211 222
IČ DPH:SK2020062319
Kontakty
Dôležité dokumenty


Pätička

  • Hore