Nehnuteľnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO: 36 211 222, ponúka na odpredaj formou verejného ponukového konania nasledujúce nehnuteľnosti a pozemky:

Pozemok Gelnica, Banícka ulica
1. Pozemok Gelnica, Banícka ulica

Predmetom ponuky je predaj pozemku – parc. KN_C č.86, vo výmere 36 m2 na Baníckej ulici v Gelnici.
cena: 1 500 €
Pozemok
Výpis z katastra

budova Michalovce
2. Budova Michalovce – Námestie slobody 13

Budova s príslušenstvom, mesto Michalovce.
Budova s príslušenstvom, č. súp. 1366 a garáž č. súp. 3884, nám. slobody 13, kat. územie Michalovce, okres Michalovce, zapísané na LV č. 6941 a LV č. 6572. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1020/8279 (3 poschodia).
Ponuka na odpredaj

budova Krompachy
3. Prevádzkový areál, Krompachy

Budovy s príslušenstvom, sklady a dielne, vrátane pozemkov – Hornádska 9, mesto Krompachy (kat. územie Krompachy), okres Spišská Nová Ves. Zapísané na LV č. 194.
Ponuka na odpredaj

budova Michalovce
4. Prevádzková budova, Michalovce

Budovy s príslušenstvom, garáže a sklady, vrátane pozemkov – Elektrárenská 1, mesto Michalovce (kat. územie Michalovce), okres Michalovce. Zapísané na LV č. 6572.
Ponuka na odpredaj

Informácie

Každá z uvedených nehnuteľností s príslušenstvom a pozemkami sa odpredáva vcelku (bez možnosti delenia) jednej právnickej alebo fyzickej osobe za najvyššiu cenu, ktorú kupujúci ponúkne a zaplatí.

Postup pri predkladaní ponúk

Bližšie informácie môžete získať prostredníctvom týchto kontaktov:

Ing. Radoslav Šinaľ
Mlynská 31, 042 91 Košice
T +421 55 610–2490
M +421 908 973 645

 


Pätička

  • Hore