Real Estate

Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, company registered in the Commercial Register of the District Court Košice I, Section Sa, File 1203/V, Company No.: 36 211 222, is offering the following real estates and properties for sale in form of a public competitive tender:

Pozemok Gelnica, Banícka ulica
1. Pozemok Gelnica, Banícka ulica

Predmetom ponuky je predaj pozemku – parc. KN_C č.86, vo výmere 36 m2 na Baníckej ulici v Gelnici.
cena: 1 500 €
Pozemok
Výpis z katastra

budova Michalovce
2. Budova Michalovce – Námestie slobody 13

Budova s príslušenstvom, mesto Michalovce.
Budova s príslušenstvom, č. súp. 1366 a garáž č. súp. 3884, nám. slobody 13, kat. územie Michalovce, okres Michalovce, zapísané na LV č. 6941 a LV č. 6572. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1020/8279 (3 poschodia).
Ponuka na odpredaj

budova Krompachy
3. Prevádzkový areál, Krompachy

Budovy s príslušenstvom, sklady a dielne, vrátane pozemkov – Hornádska 9, mesto Krompachy (kat. územie Krompachy), okres Spišská Nová Ves. Zapísané na LV č. 194.
Ponuka na odpredaj

budova Michalovce
4. Prevádzková budova, Michalovce

Budovy s príslušenstvom, garáže a sklady, vrátane pozemkov – Elektrárenská 1, mesto Michalovce (kat. územie Michalovce), okres Michalovce. Zapísané na LV č. 6572.
Ponuka na odpredaj

Information

Each of the mentioned real estates with the appurtenances and lands will be sold as a whole (without the possibility to divide it) to one legal or a natural person for the highest price that the buyer will pay by a single payment – without the possibility of instalments.

Postup pri predkladaní ponúk

For more information please contact:

Ing. Radoslav Šinaľ
Mlynská 31, 042 91 Košice
T +421 55 610–2490
M +421 908 973 645

Ing. Karolína Danková
Mlynská 31, 042 91 Košice
T +421 55 610–2774
M +421 907 727 186

 


Footer

  • Top