Nehnuteľnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO: 36 211 222, ponúka na odpredaj formou verejného ponukového konania nasledujúce nehnuteľnosti a pozemky:

Pozemok Gelnica, Banícka ulica
1. Pozemok Gelnica, Banícka ulica

Predmetom ponuky je predaj pozemku – parc. KN_C č.86, vo výmere 36 m2 na Baníckej ulici v Gelnici.
cena: 1 500 €
Pozemok
Výpis z katastra

budova Michalovce
2. Budova Michalovce – Námestie slobody 13

Budova s príslušenstvom, mesto Michalovce.
Budova s príslušenstvom, č. súp. 1366 a garáž č. súp. 3884, nám. slobody 13, kat. územie Michalovce, okres Michalovce, zapísané na LV č. 6941 a LV č. 6572. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1020/8279 (3 poschodia).
Ponuka na odpredaj

Informácie

Každá z uvedených nehnuteľností s príslušenstvom a pozemkami sa odpredáva vcelku (bez možnosti delenia) jednej právnickej alebo fyzickej osobe za najvyššiu cenu, ktorú kupujúci ponúkne a zaplatí.

Postup pri predkladaní ponúk

Bližšie informácie môžete získať prostredníctvom týchto kontaktov:

Ing. Radoslav Šinaľ
Mlynská 31, 042 91 Košice
M +421 908 973 645

Ing. Karolína Danková
Mlynská 31, 042 91 Košice
M +421 907 727 186

 


Pätička

  • Hore