Omrvinková navigácia

Vedenie

Predstavenstvo

Karl Kraus

Karl Kraus – predseda predstavenstva

Rok narodenia: 1963

Vzdelanie: Aplikovaná ekonómia na Technickej univerzite v Braunschweigu a na Univerzite v Gőttingene

Pracovné skúsenosti: Na začiatku pracovnej kariéry sa sústredil na oblasť účtovníctva, kontrolingu a rozvoja spoločnosti v Rheinbraun AG, neskôr riadil korporátne investície v Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH. V rokoch 1998 až 2002 pôsobil v skupine RSB ako výkonný riaditeľ (RSB Logistic GmbH) a neskôr obsadil post predsedu predstavenstva v RSB Logistic Group. Zároveň bol v rokoch 1999 až 2002 výkonný riaditeľ RW Beteiligungsgesellschaft für Bau und Logistik GmbH. Odtiaľ presídlil do SCP Severočeská plynárenská a.s., kde 3 roky zastával funkciu výkonného riaditeľa spoločnosti. V roku 2005 sa stal viceprezidentom pre rozvoj spoločnosti v M&A RWE Power AG. O tri roky neskôr mu bola zverená funkcia viceprezidenta pre rozvoj podnikania v RWE AG v Essene.V roku 2011 sa stal členom predstavenstva RWE East. Súčasne od roku 2013 zastával pozíciu CEO RWE Hrvatska. Od roku 2013 tiež zastával pozíciu predsedu predstavenstva RWE Slovensko, a to až do septembra 2016, kedy došlo k zmene podnikateľského modelu a stal sa CEO spoločnosti innogy South East Europe. S účinnosťou od 1. apríla 2014 zároveň pôsobí ako predseda predstavenstva spoločnosti VSE Holding.

Thomas Jan Hejcman

Thomas Jan Hejcman – člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Rok narodenia: 1962

Vzdelanie: Univerzita Alberta–Ľudovíta Freiburg, Nemecko, vysokoškolský diplom v odbore Národné hospodárstvo

Pracovné skúsenosti: Svoju doterajšiu profesionálnu kariéru spojil s koncernom RWE, kde pôsobí na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 12 rokov. Ako predseda predstavenstva spoločnosti Západočeská plynárenská a.s. v Plzni sa od roku 2002 aktívne podieľal na transformácii skupiny RWE v Čechách. V priebehu nasledujúcich piatich rokov v RWE ECS a.s. v Prahe úspešne zvládol výzvy zavedenia centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnosťami RWE v Čechách. V roku 2007 sa presunul do spoločnosti RWE Zákaznícke služby, s.r.o. v Ostrave, kde pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvyšovanie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Pre Skupinu VSE začal pracovať v januári 2012 na pozícií generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE a.s. Po reorganizáciách Skupiny, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. a súčasne v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa divízie COO. Zároveň je od 4. septembra 2015 konateľom dcérskej spoločnosti innogy Slovensko (pôvodne RWE Gas Slovensko). Od roku 2013 pôsobil aj v spoločnosti RWE Slovensko a to až do septembra 2016, kedy došlo k zmene podnikateľského modelu a stal sa členom vedenia innogy South East Europe.

Vladimír Dolný

Ing. Vladimír Dolný – podpredseda a člen predstavenstva

Rok narodenia: 1949

Vzdelanie: Vysoká škola technická v Košiciach, Elektrotechnická fakulta

Pracovné skúsenosti: Pracoval v riadiacich funkciách niekoľkých významných firiem. Dlhé roky pôsobil v košickej Teplárni odkiaľ z pozície podpredsedu predstavenstva a obchodno-technického riaditeľa odišiel v roku 2006. Nasledujúcich šesť rokov pôsobil ako predseda predstavenstva a riaditeľ akciovej spoločnosti Košická energetická spoločnosť. Zároveň bol v rokoch 2010 až 2012 konateľom a riaditeľom spoločnosti Econs, spol. s r.o. Podpredsedom predstavenstva spoločnosti je od 1. júla 2012.

lena Rozsypalová

Alena Rozsypalová – členka predstavenstva

Rok narodenia: 1974

Vzdelanie: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ekonomická fakulta, študijný program: manažér – ekonóm, kvalifikácia: Ing. v odbore ekonomika

Pracovné skúsenosti: Svoju kariéru začala ako asistentka audítora – supervízorka v spoločnosti KPMG CZ, kde bola zodpovedná za audit účtovných závierok a audit oznamovacích balíčkov CZ GAAP, IFRS a US GAAP. Od roku 2005 do roku 2006 pracovala v spoločnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ako vedúca kontrolingu. Z tejto spoločnosti odišla do RWE Distribuční služby s.r.o., kde pracovala na pozícii finančnej manažérky. V roku 2009 sa stala vedúcou kontrolingu. Medzi jej hlavné úspechy na tejto pozícii patrí optimalizácia a automatizácia procesov kontrolingu, čo viedlo k zlepšeniu efektivity o 15 %. O šesť rokov neskôr jej bola pridelená pozícia projektovej manažérky v projekte Lean Transformation and Operational Excellence. 1. augusta 2016 sa stala finančnou riaditeľkou v spoločnosti VSE Holding a členkou predstavenstva. Okrem toho je tiež členkou vedenia spoločnosti innogy Souh East Europe.

Miroslav Baláž

Ing. Miroslav Baláž – člen predstavenstva

Rok narodenia: 1980

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave

Pracovné skúsenosti: Od začiatku svojej pracovnej kariéry sa zaujímal o oblasť finančného poradenstva a audítorskú činnosť. Je certifikovaným audítorom – držiteľom osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu. V rokoch 2008 až 2012 pôsobil vo funkcii finančného riaditeľa v spoločnosti patriacej do medzinárodného holdingu Auto Palace Group. Od roku 2009 je majiteľom a konateľom spoločnosti VELOX, s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá audítorskou, účtovníckou a daňovo-poradenskou činnosťou. Členom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. je od 12. júna 2019.


Pätička

  • Hore